Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 


      Zelená škola - 1.strana
    
    

V školskom roku 2016/2017 sa naša škola zapojila do programu Zelená škola. Je to certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-School a od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu, t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie. 

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov: 

1. zostavenie Kolégia Zelenej školy
2. environmentálny audit školy
3. akčný plán
4. monitoring a hodnotenie
5. pro-environmentálna výučba
6. informovanie a spolupráca
7. eko-kódex školy

Náplňou programu je splnenie týchto 7 krokov Zelenej školy počas dvojročného certifikačného obdobia. Školy, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať všetkých 7 krokov, získajú na konci certifikačného obdobia medzinárodné ocenenie – certifikát „Zelená škola“ a vlajku Eco-Schools. 

V každom certifikačnom období sme najprv zostavili kolégium – je to pracovný tím, ktorý analyzoval súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhol zlepšenia, ktoré sme sa zapojením celej školy snažili zrealizovať. Z environmentálneho auditu školy nám vyplynula téma, ktorej sme sa začali viac venovať. Navrhli sme akčný plán, ktorý je zostavený na dva školské roky. 

Za prioritnú tému sme si zvolili postupne témy  ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY

Kolégium

Kolégium Zelenej školy je akčná skupina programu na škole. Sú to motivovaní ľudia zo školy a jej okolia, ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať ich škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti. Hlavnú rolu v Kolégiu Zelenej školy majú žiaci, s ktorými úzko spolupracujú učitelia, nepedagogický personál, rodičia.

Našim hlavným cieľom je vytorenie čajovne.