Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 
 

Výchovné poradenstvo  

Všetky INFORMÁCIE Sa BUDÚ AKTUALIZOVAŤ V ZÁVISLOSTI OD VÝVOJA COVIDU-19.

Výchovná poradkyňa oznamuje podrobnosti
o prijímacích skúškach.

 
,,Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere,
ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.´´

 

Výchovná poradkyňa: Mgr. Eva Takácsová
tel. č.:  0911417600       alebo   031/ 552 25 76
e-mail:  eva.takacsova@aol.com

Konzultačný deň:
utorok   10,50 - 12,30 hod.           
                          
štvrtok    9,55 - 11,35 hod.        

                          


Problémy s ktorými sa môžete obrátiť na výchovnú poradkyňu:

pre rodičov:

- poradenstvo v otázkach drogových a iných závislostí, koordnátor prevencie drogových závislotí na našej škole Mgr. Katarína Nagyová

- koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu

- vzdelávanie detí s poruchami učenia a ich integrácia v bežnej triede ZŠ

- výber strednej školy

- informácie o stredných školách a prijímacom konaní na stredné školy

- zlý prospech v učebných predmetoch alebo v niektorom z nich

- problémy dieťaťa so správaním v škole alebo mimo školy

- iné problémy výchovného charakteru

pre žiakov:

- ak sa potrebuješ poradiť, zdôveriť, vyrozprávať

- ak ti niekto ubližuje, šikanuje ťa

- ak ti pribúdajú problémy

- ak potrebuješ poradiť s výberom strednej školy

- ak ťa mrzia zlé vzťahy v triede, doma, v rodine...

Postup pri prijímacom konaní na stredné školy

1. Záväzná prihláška na SŠ s talentovou skúškou /bilingválne, umelecké, športové školy, matematická trieda, konzervatóriá aj 8- ročné ŠG / Žiaci 9. ročníka môžu podať 2 prihlášky na školy s talentovou skúškou, okrem toho 2 prihlášky na školy všeobecné.Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránkach školských výpočtových stredísk spolu s termínmi konania prijímacích skúšok do 1.2.2022.
Na vytlačenej  prihláške je potrebné skontrolovať všetky údaje, najmä známky/ neprepisovať/ adresu.

Do originálu prihlášky zákonný zástupca ďalej doplní:
- lekárske potvrdenie

- záujem o ubytovanie na internáte

2. Vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku spolu s prefotenými diplomami treba odovzdať najneskôr dňa 15 .2 .2022 do rúk výchovnej poradkyne. Posledný možný termín je 20.2.2022.Prosíme rodičov, aby si vyplnenie a potvrdenie lekára nenechávali na poslednú chvíľu a rátali s nepredvídanými okolnosťami, choroby, chrípková epidémia a pod.

3. Kritériá prijímacieho konania na ostatné školy a gymnáziá budú zverejnené do 31.3. 2022. Žiaci 9. ročníka si môžu podať 2 prihlášky na uvedené školy.Postup pri vyplnení prihlášok je rovnaký ako pri školách talentových. 

4. Vyplnené a lekárom potvrdené prihlášky spolu s prefotenými diplomami  / 2 kópie/je potrebné odovzdať do rúk výchovnej poradkyne do 10.4.2022. Posledný možný termín odoslania prihlášky je 20.4.2022.
bez dátumov a podpisov je prihláška neplatná

5. Po zverejnení informácie o prijatí žiaka, prípadne doručení rozhodnutia o prijatí, sa žiak spolu so zákonným zástupcom musí zapísať na SŠ. Deň zápisu určí SŠ. Je potrebné sledovať internetové stránky príslušnej SŠ.Na zápise musíte odovzdať zápisný lístok!!!

Pozor! Zápisný lístok je len jeden originál, dobre ho uschovajte.Zápis môže opätovne ZZ zrušiť a zapísať žiaka na inú SŠ - 2x
V prípade, že žiak nie je prijatý, môže ZZ podať odvolanie proti rozhodnutiu do 5 dní.

6. Druhé kolo prijímacích skúšok v prípade, že žiak nie je na SŠ prijatý po prvom kole /9.a 12. 5. 2022/  sa bude konať 21.6.2022.

7. Pre žiakov 5. ročníka platí podobný postup. Podľa nového "Školského zákona" sa môžu hlásiť na 8-ročné gymnáziá žiaci po ukončení 5. ročníka.

Ostatné:

Kam na strednú školu? -   http://www.zoznamskol.eu

Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2022/2023


Deviaty rok školskej dochádzky je významný tým, že žiaci sa rozhodujú, do ktorých stredných škôl podajú prihlášky. Zopakujme si, že podľa školského zákona sú tri druhy stredných škôl , a to:
 - gymnázium
- stredná odborná škola (s 2 až 5 ročným štúdiom odboru)
- konzervatórium.

•Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku na talentové skúšky do
20.02.2022  - prihlášky vytlačíme a odovzdáme žiakom na podpisy a potvrdenie od lekára.

• Talentové skúšky budú: v termíne od
15. 3. do 30. 4. 2022
(presný termín určí stredná škola).

Zverejnenie kritérií -SŠ

Talentové odbory :
01.02.2022

Netalentové do
31. 3. 2022 (zverejnenie je na webových stránkach stredných škôl).

• ZŠ zbiera posledné informácie o záujme žiakov do polovice marca, koncom marca sa prihlášky tlačia (asi
30. 3.) a žiaci ich dostanú do vlastných rúk začiatkom apríla 2022.

• Zákonný zástupca žiaka podá prihlášky do
10. 4. 2022. (prihláška musí byť podpísaná a potvrdená lekárom dieťaťa). Prihlášky do SŠ posiela ZŠ!

1. kolo prijímacích skúšok (vrátane 8.r. gymnázia.) :
    1. termín             9. 5. 2022
    2
. termín           12. 5. 2022

2. kolo prijímacích skúšok:
21. 6. 2022 (pre tých, ktorí sa neumiestnia v 1. kole).

KOMPARO - skúšobné Monitor testy: 11.11.2021

MONITOR - TESTOVANIE 9  2022


1. termín :            
 6.4.2022
náhradný termín: 
 21.4.2022

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníkov ZŠ. 18.5.2022

Ak sa žiak zapájal do súťaží a olympiád je potrebné doniesť prehľad ´´Úspechy v súťažiach a olympiádach´´ /súpis na jednotlivé školské roky/, prípadne priložiť diplomy,potvrdenia o návšteve športového klubu, ZUŠ...
Podklady na vyplnenie prihlášky na SŠ

Informácie o stredných školách :

www.svs.edu.sk - informácie o stredných školách na celom Slovensku

www.svspn.sk  - informácie o stredných školách v TT a NR kraji – plán, naplnenosť, dĺžky štúdia

www.svsba.sk - informácie o stredných školách v BA kraji – plán, naplnenosť, dĺžky štúdia

www.stredneskoly.sk - informácie o stredných školách na Slovensku

www.nezzazvoni.sk - pomoc s kampaňou pre prijímancie riadenie

D E S A T O R O   D E V I A T A K A

1. Systematicky sa pripravuj na Testovanie 9 z matematiky a slovenského jazyka (www.statpedu.sk)

2. Urob si test záujmov (www.povolania.eu)

3. Pozri si video o povolaniach (www.infoabsolvent.cz)

4. Pozri si naplnenosť stredných škôl (www.svsba.sk, www.svspn.sk)

5. Sleduj informácie na nástenke o voľbe strednej školy

6. Prezri si stránku informačného centra mladých (www.icm.sk - menu Pracovný servis)

7. Zúčastni sa rodičmi  Dňa otvorených dverí na vybranej strednej škole (www.zoznamskol.eu)

8. Prezri si stránku ústredia práce,sociálnych vecí a rodiny (www.upsvar.sk - menu Služby zamestnanosti -kariéra )

9. Ak máš nejaký problém týkajúci sa voľby strednej školy, využi konzultačné hodiny výchovnej poradkyne

10. Pri voľbe strednej školy sa rozhodni správne,lebo sa rozhoduješ o svojej budúcnosti


Tím zamestnancov CPPPa P Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda v šk.r. 2019/2020 ponúka pre základné školy Odbornú pomoc a podporu v oblasti psychológie špeciálnej pedagogiky prevencie služby pedagógom
Kontakty: 031/553 02 83 M: 0917 762 017, 0948 140 017
Mail: ppp.ds@stonline.sk