Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

  Školský klub
  
    Činnosť školského klubu sa predlžuje denne do 17,30 hod.
  
    V prevádzke bude od 16,30 do 17,30 hod 1 oddelenie.

   Prevádzka školského klubu:
  
      6,30   - 8,00 hod
    11,30 - 17,30 hod

Poplatky za školský klub môžete uskutočňovať formou INTERNETBANKINGU :

IBAN: SK6311000000002921898360
BIC: TATRSKBX

účeľ platby: uveďte meno Vášho dieťaťa a ročník, ktorý navštevuje

konštantný symbol: 0308

variabilný symbol: mesiac za ktorý je platba

 Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu /tlačivo/:

  

 
      Na základe Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) Mesta Dunajská Streda č. 12/2019 zo dňa 25. júna 2019, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí Vám oznamujeme, že ak dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v meste Dunajská Streda, zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí na žiaka mesačne sumou 14,00 €. V ostatných prípadoch je výška príspevku za dieťa  18,00 € mesačne.
Držiteľovi vernostnej karty sa poskytuje zľava na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí vo výške
4,00 € mesačne, teda zákonný zástupca uhrádza za pobyt v školskom klube detí 10,00 €/mesiac . Ak z jednej rodiny navštevuje školský klub viac detí,príspevok sa znižuje na každé daľšie dieťa na  7,00 € mesačne. Ak je zákonný zástupca poberateľom dávky v hmotnej núdzi, príspevok sa znižuje na 7,00 € mesačne.


 
Dokument zo zasadnutia Mestského zastupiteľsva -
  výšky príspevkov v školách   12/2019                              

 

Využitie vernostnej karty si môžete pozrieť na

http://www.dunstreda.sk/dh/content/z-%C3%A1-s-d-y-vyd%C3%A1vania-pou%C5%BE%C3%ADvania-vernostnej-karty

Z á s a d y vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda  


Pozrite sa s nami, pri čom všetkom môžeme zastihnúť deti počas

   pobytu v školskom klube   :
  • Hra detí na školskom dvore

  • obľúbené hry detí

  • nácvik tančeka na rodičovskú  akadémiu

  • príprava detí na vyučovanie

  • hry v školskom klube v prípade zlého počasia alebo veľkých horúčav

  • vychovávateľky školských klubov vypĺňajú deťom poobedňajší pobyt pestrou ponukou rôznych spoločenských a konštrukčných hier