Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
   
 
     Oznámenie

 

Nástup do školy

 

 Žiaci vchádzajú do školskej budovy hlavným vchodom. Riaditeľ základnej školy pri vstupe žiakov do školy zriadi ranný filter pozostávajúci z merania telesnej teploty a dezinfekcie rúk. Toto opatrenie bude platiť od 2. septembra 2021 do odvolania.

Vstup žiakom pri prvom vstupe do priestorov školy a školského zariadenia je možný iba s „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ (Príloha č. 1).

Od vstupu žiaka do školy a počas celého vyučovania musí mať žiak prekryté horné dýchacie cesty.

Ranný školský klub detí od 2. septembra vzhľadom na nariadené hygienicko-epidemiologické opatrenia nebude, avšak žiaci majú povolené vchádzať do budovy školy a do tried od 07,00 hod. Nad žiakmi prichádzajúcimi do školskej budovy v tomto čase bude zabezpečený dozor.

Škola zabezpečí prevádzku Školského klubu detí v popoludňajších hodinách do 17,30 hod.

Otvorenia školského roka pre žiakov 2. – 9. ročníka bude v triedach v réžii triednych učiteliek 2.9.2021 o 8,00 hod.

2.9.2021 a 3.9.2021 budú mať žiaci 2. – 9. ročníka 4 vyučovacie hodiny do 11,35 hod. Žiaci prvého ročníka budú mať 3.9.2021 4 vyučovacie hodiny do 11, 35 hod.

Od 6.9.2021 bude prebiehať vyučovanie pre žiakov 1. – 9. ročníka podľa rozvrhu hodín.

Školská jedáleň bude v prevádzke pre žiakov od 2.9.2021. (Stravovanie zabezpečuje spoločnosť GASTRO, s. r. o, Dunajská Streda. Informácie k prihlasovaniu žiakov na stravovanie je na stránke školy.)


Nástup žiakov 1. ročníka

 

Žiaci 1. ročníka nastúpia do školy 2.9. 2021 o 9,00 hod.

Na prvom stretnutí s triednou učiteľkou dostanú rodičia prvotné informácie o škole. Stretnutie sa uskutoční na stanovištiach, ktoré budú vyznačené orientačnými tabuľkami nasledovne:

1. A a 1. C – 2. „prestávkový dvor“,

1. B – 1. „prestávkový dvor“.

V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci 1. ročníka s jedným zákonným zástupcom do priestorov školy podľa pokynov triednej učiteľky. Žiak a jeden zákonný zástupca musia mať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č. 1 – žiak) a Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti (Príloha č. 1a – rodič).

Menoslovy budúcich prvákov podľa zadelenia do tried spolu s triednymi učiteľkami budú zverejnené na webovej stránke školy.


Zákonný zástupca

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné – v školskej taške, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátene víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č. 1)

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov.

Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Rodič môže rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 o sebe idúcich dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorí môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálnu skúšku.

 

Príloha č. 1    

Príloha č. 1a